Oferta

LoSA zajmuje się wszechstronną analizą danych przestrzennych w oparciu o GIS (Systemy Informacji Geograficznej) oraz teledetekcję (pozyskiwanie danych na odległość m.in. za pomocą zdjęć satelitarnych i lotnicznych).

LoSA dla górnictwa i geologii

Fig. 1. Obraz przedstawia wynik analizy zdjęć hiperspektralnych Hyperion dla SE Hiszpanii. Czerwone strefy to obszary sklasyfikowane jako ałunit – minerał, który na terenach wulkanicznych może wskazywać na występowanie złóż złota.

LoSA dla górnictwa i geologii

Wykorzystywane przez nas technologie wspierają projekty górnicze na każdym etapie ich rozwoju – począwszy od poszukiwania złoża, okonturowania jego granic i planowania infrastruktury udostępniającej, poprzez monitoring eksploatacji, aż do nadzorowania likwidacji złoża. Teledetekcja i GIS mogą znacznie obniżyć koszty operacji, ponieważ ograniczają ilość prac w terenie oraz przyczyniają się do efektywniejszego zarządzania informacją przestrzenną, tym samym sprzyjając lepszemu podejmowaniu decyzji. 

Dostarczamy wizualizacje danych geologicznych i wyników analiz, co ma ogromne znaczenie w ich interpretacji, a także ułatwia zrozumienie problematyki surowców mineralnych odbiorcom spoza branży. Analizy przestrzenne pozwalają na integrację różnych zestawów danych, np. geologicznych, środowiskowych, jak i tych związanych z istniejącą lub planowaną infrastrukturą. Przez wykonywanie audytu środowiskowego, monitoringu eksploatacji czy rekultywacji terenu można zdecydowanie zredukować wpływ przemysłu wydobywczego na środowisko. 

LoSA dla ochrony środowiska

Fig. 2. Na mapie przestawiono dokumentowane złoże piasku w odniesieniu do obszarów chronionych. Integrowanie danych z różnych źródeł sprzyja podejmowaniu strategicznych decyzji.
 

LoSA dla ochrony środowiska

GIS i teledetekcja są idealnymi narzędziami wspierającymi działania związane z ochroną środowiska. Pozwalają na charakterystykę i ocenę jego aktualnego stanu, śledzenie zmian powstałych na przełomie lat oraz prognozowanie tych, które mogą pojawić się w przyszłości. Możliwość wizualizacji danych przestrzennych, nakładanie na siebie warstw informacyjnych oraz tworzenie obszarów buforowych sprzyjają identyfikacji obszarów wrażliwych, czy przedsięwzięć o większym ryzyku dla środowiska.

Skuteczność działań na rzecz ochrony środowiska jest uwarunkowana zbieraniem, analizowaniem i udostępnianiem danych dotyczących stanu środowiska, zmian w nim zachodzących i ich przyczyn. Wykorzystywane przez nas metody pozwalają podejść do monitoringu środowiska w sposób kompleksowy, począwszy od wyboru punków pomiarowych, przez prezentację i anlizę danych do upublicznienia rezultatów. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości wyznaczania kierunków zmian zadanych parametrów, tworzenia map intensywności występowania czynnika w środowisku oraz analizę widoczności.

LoSA dla rolnictwa i leśnictwa

Fig. 3. Obraz przedstawia mapę wykonaną w oparciu o wskaźnik wegetacji NDVI. Wysokie wartości reprezentowane przez jasnozielony kolor oznaczają występowanie roślinności o dobrej kondycji.

LoSA dla rolnictwa i leśnictwa

W dobie postępującej urbanizacji i rosnących potrzeb właściwe użytkowanie obszarów rolnych i leśnych nigdy nie było tak istotne. Złożoność zarządzania gospodarką leśną wymaga korzystania z przestrzennych baz danych, a kontrola kondycji lasu może być z powodzeniem wsparta analizą zdjęć satelitarnych lub lotniczych.

Teledetekcja i GIS stanowią także fundament precyzyjnego rolnictwa, dzięki któremu można zwiększać ilość i jakość plonów, zmniejszać koszty produkcji i ograniczać niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki zdalnemu pozyskiwaniu danych możliwe jest monitorowanie rozwoju i kondycji upraw, stanu gleb i jej erozji, obliczania strat spowodowanych powodzią, gradem czy huraganem. Analiza satelitarnych zdjęć obszarów rolnych i leśnych może przysłużyć się instytucjom administracji państwowej w planowaniu polityki użytkowania terenu.