\n" }];

    

1. Definicje:

1.1. Administrator – LOSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000909452, REGON: 389329566, NIP: 9462707804, adres e-mail: info@losa.tech, nr telefonu: +48 607 922 890;

1.2. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.3. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy - strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii;

1.4. Google – Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w przypadku Użytkowników z Wielkiej Brytanii lub Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w zakresie Użytkowników na terenie EOG i Szwajcarii;

1.5. Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które znajdują się w katalogach przeglądarek i są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, którego używa w celu korzystania z Serwisu (np. laptop, komputer, telefon czy tablet), a przechowywane informacje mogą być niezbędne do prawidłowego działania Serwisu lub pomocne w celu zbierania danych statystycznych dotyczących Serwisu,  np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Użytkownika; informacje dotyczące Plików cookies zawarte w Polityce mają zastosowanie także do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu;

1.6. Polityka – niniejsza polityka prywatności;

1.7. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które stosuje Administrator;

1.8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://losa.tech/;

1.9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku Usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

2. Postanowienia ogólne. Podstawowe zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych:

 2.1. Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, w tym w ramach Serwisu, została skonstruowana na podstawie i w zgodzie z przepisami prawa, w tym RODO i stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych ciążących na Administratorze w związku z art. 13 i 14 RODO.

2.2. Polityka jest dostępna w Serwisie Administratora.

2.3. Nadto Polityka zawiera informacje o zbieraniu, przechowywaniu i uzyskiwaniu przez Administratora dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniach telekomunikacyjnych, z których korzystają Użytkownicy (np. komputer, telefon komórkowy) za pośrednictwem Plików cookies.

2.4 Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których Dane osobowe dotyczą, a także w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2.5 Administrator zbiera i przetwarza dane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce i w zakresie oraz przez okres nie dłuższy niż niezbędny do tych celów.

2.6 Administrator wdrożył odpowiednie procedury umożliwiające dostęp do Danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez nie zleceń, co ma zapewnić integralność i poufność Danych osobowych.

2.7 Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w odniesieniu do Serwisu nie przetwarza Danych osobowych szczególnej kategorii, a to Danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych czy też danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby, której Dane osobowe dotyczą.

2.8. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych, w tym w zakresie zgłoszenia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo Danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod numerem telefonu: +48 607 922 890, adresem e-mail: info@losa.tech lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

 

3. Współadministratorzy:

3.1. W związku z wykorzystaniem przez Administratora platform społecznościowych dochodzi pomiędzy właścicielami tych platform a Administratorem do współadministrowania danymi osobowymi osób odwiedzających fanpage, profil lub kanał Administratora na tych portalach bądź korzystające z wtyczek społecznościowych udostępnianych przez Administratora w Serwisie.

3.2 Współadministratorami pozostają:

a) Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – w zakresie platformy Facebook;

b) LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland – w zakresie platformy LinkedIn,

c) Google – w zakresie platformy YouTube.

d) Szczegółowe informacje na temat fanpage na Facebooku, profilu na LinkedIn i kanału na YouTube oraz wtyczek społecznościowych zostały opisane w pkt 4.2-6 i 5.4 Polityki.

e) Polityki prywatności poszczególnych współadministratorów znajdują się pod linkami: Facebook, LinkedIn, YouTube.

 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie:

4.1. Dane osobowe Użytkowników jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu i inne Dane osobowe podane przez Użytkownika lub pozyskane przez Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, w tym zawarcia i obsługi umów zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego losa.tech – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w związku z zawartymi umowami np. z uwagi na konieczność udowodnienia spełnienia przez Administratora obowiązków informacyjnych wobec Użytkownika będącego konsumentem lub rozpatrywania reklamacji związanych z działaniem Serwisu i świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) odpowiadania na pytania, prośby i sugestie dotyczące Serwisu, które wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zgłaszane telefonicznie - podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na odpowiednim i terminowym rozpatrywaniu pytań, próśb i sugestii Użytkowników, w tym dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;

d) sprawnego prowadzenia, funkcjonowania i ulepszania Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym w celach analitycznych i statystycznych, w tym tworzenia zanonimizowanych raportów i analiz w zakresie preferencji i aktywności Użytkowników – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w tym ich preferencji w celu poprawy jakości stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;

e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia  roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.2. Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, LinkedIn i YouTube. Wtyczki są oznaczone w Serwisie logo danego portalu.

4.3. Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik aktywnie kliknie w odpowiedni przycisk wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, do którego Użytkownik zostanie przekierowany. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel tego portalu staje się ich współadministratorem. Wówczas Administrator nie ma już wpływu na zakres Danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy i sposób ich przetwarzania.

4.4. Dane osobowe są przesyłane niezależnie od posiadania przez Użytkownika konta w danym portalu społecznościowym lub zalogowania do portalu. Jednakże w przypadku, gdy Użytkownik w momencie użycia przycisku wtyczki będzie zalogowany do portalu, to zebrane Dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta lub profilu na tym portalu.

4.5. Więcej informacji o celu i zakresie przetwarzania Danych osobowych przez właścicieli portali wskazano pod linkami w pkt 3.4 Polityki.

4.6. Serwis zawiera odnośniki do innych stron www, w tym do ogólnodostępnego serwisu internetowego Google Maps (Mapy Google), App Store i Google Play dla aplikacji mobilnych. Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. W zakresie Map Google i Google Play znajduje się ona pod linkiem, a w odniesieniu do App Store  pod linkiem.

 

5. Pozostałe cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych, wraz z opisem prawnie uzasadnionego interesu:

5.1. Kontakt z Administratorem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i tradycyjnej:

a) W razie kierowania do Administratora korespondencji niezwiązanej ze świadczonymi usługami na rzecz nadawcy za pośrednictwem Serwisu lub inną zawartą z nim umową, Dane osobowe zawartej w tej korespondencji są przetwarzane w celu komunikacji z nadawcą i odpowiedzi na problem lub zapytanie wskazane przez niego w korespondencji – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na komunikacji z nadawcą i rozwiązaniu problemu przedstawionego w korespondencji;

b) Powyższa podstawa prawna dotyczy także sytuacji kontaktu telefonicznego z Administratorem związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w tym w ramach Serwisu, ale niedotyczącej zawartej przez kontaktującego się z Administratorem umowy;

5.2. Kontakty biznesowe:

Administrator w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbiera także Dane osobowe w ramach kontaktów biznesowych, np. podczas spotkań biznesowych czy w trakcie wymiany wizytówek w celu poszerzenia i utrzymania kręgu kontaktów biznesowych – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu sieci kontaktów biznesowych.

5.3. Kontakt pracowników i współpracowników kontrahentów i klientów Administratora:

a) Administrator w związku z zawieraniem umów z klientami i kontrahentami przetwarza także Dane osobowe osób reprezentujących klientów/kontrahentów lub osób wskazanych przez nich do obsługi umów w zakresie Danych osobowych niezbędnych dla zawarcia i wykonania tych umów (głównie imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i numer telefonu oraz inne dane ujawnione na dokumencie pełnomocnictwo lub niezbędne do zawarcia umowy) – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zawarciu i obsłudze Umowy;

b) W tym zakresie Administrator pozyskuje Dane osobowe bezpośrednio od osób, których  Dane osobowe dotyczą lub od klientów/kontrahentów Administratora.

5.4. Media społecznościowe – Facebook, LinkedIn i YouTube:

a) Administrator przetwarza ogólnodostępne Dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy inne informacje ogólne, komentarze oraz inne treści, które umieszczane są przez osoby, których Dane osobowe dotyczą na profilu, kanale i fanpage Administratora w ww. portalach społecznościowych, a w przypadku fanpage na Facebook Administrator przetwarza także treść korespondencji kierowanej do Administratora (np. za pośrednictwem aplikacji Facebook Messanger) oraz dane statystyczne o aktywności na fanpage. Przetwarzanie pozostałych Danych osobowych jest dokonywane przez Facebook, LinkedIn i YouTube na warunkach zawartych w ich politykach prywatności, o których mowa w pkt 3.4 Polityki.

b) Dane osobowe w ww. zakresie są przetwarzane w następujących celach: administrowanie i zarządzanie fanpage, profilem i kanałem Administratora, komunikacja z osobami, których Dane osobowe dotyczą, w tym udzielanie odpowiedzi na zadawanie pytania, posty i komentarze, wchodzenie w interakcje, nadzór nad treściami publikowanymi przez korzystających z fanpage, profilu czy kanału, informowanie o projektach, usługach i produktach Administratora, jak również tworzenie społeczności na danej platformie oraz – podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na realizacji opisanych wyżej celów, w tym zwłaszcza możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage, profilem lub kanałem oraz budowania wizerunku Administratora;

c) Dane osobowe są przetwarzane także w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które Administrator rozumie ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

d) Ponadto Dane osobowe są przetwarzane także w celach analizy aktywności na fanpage, profilu i kanale Administratora - podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizie aktywności osób korzystających z fanpage, profilu lub kanału, aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb. W zakresie przetwarzania Danych osobowych osób korzystających z fanpage, profilu i kanału Administratora do celów statystycznych Administrator wraz z Meta Platforms Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company i Google są współadministratorami (zbiorcza analiza Danych osobowych w celu wyświetlenia statystyk aktywności korzystających z fanpage/profilu/konta). Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień między współadministratorami w zakresie fanpage na portalu Facebook są dostępne pod linkiem. W zakresie pozostałych współadministratorów, każdy z nich indywidualnie odpowiada za wszelkie zobowiązania w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania Danych osobowych, a osoba, której Dane osobowe dotyczą ma prawo kontaktować się z każdym z nich w zakresie realizacji swoich praw w tym przedmiocie.

 

6. Okres przetwarzania Danych osobowych:

6.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, przy czym okres ten może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;

6.2. Jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia tego interesu, chyba że osoba, której Dane osobowe dotyczą, wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach; dodatkowo w każdej chwili osoba, które Dane osobowe dotyczą, może przestać obserwować fanpage lub profil oraz przestać subskrybować kanał Administratora, z którym wiąże się przetwarzanie Danych osobowych;

6.3. Jeżeli podstawą przetwarzania są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania Danych osobowych wynikającego z przepisów.

6.4. Jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, Dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

 

7. Odbiorcy Danych osobowych:

7.1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którzy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, w tym hostingu lub usług teleinformatycznych, usług kurierskich, doradczych czy prawnych.

7.2. Administrator może udostępnić Dane osobowe właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym art. 6 RODO.

7.3. W ramach działalności statystycznej i analitycznej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie własne Pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w pkt. 11.3 Polityki.

7.4. Administrator może także udostępniać Dane osobowe współadministratorom, o których mowa w pkt 3 Polityki.

7.5. Jednocześnie Administrator informuje, że wszelkie Dane osobowe zawarte w publicznych komentarzach czy wpisach zamieszczanych na fanpage Facebook, profilu LinkedIn i kanale YouTube mogą być również dostępne dla innych użytkowników tych portali społecznościowych.

 

8. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG i do organizacji międzynarodowych:

8.1. Administrator może przekazywać Dane osobowe do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora mających siedzibę w państwie trzecim (poza EOG), które przechowują Dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w tym w USA. Administrator korzysta z usług takich podmiotów tylko, gdy jest to konieczne. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub współpracę wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych. Podmioty te nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji osób, w tym Użytkowników ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

8.2. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

 

9. Automatyczne przetwarzanie Danych osobowych, w tym profilowanie:

 9.1. Informacje gromadzone przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będzie to wywoływać wobec osób,  których Dane osobowe dotyczą, żadnych skutków prawnych lub w jakikolwiek sposób wpływać na ich sytuację. W szczególności przetwarzanie zautomatyzowane, profilowanie i każde inne przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby statystyczne odbywać się będzie w oparciu o dane zanonimizowane.

 

10. Dowolność lub obowiązek podania Danych osobowych:

10.1. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów wskazanych w pkt 4-5 powyżej.

 

11. Prawa osób, których Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

11.1. Osobie, które Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:

a) prawo do dostępu do Danych osobowych, czyli prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych, w tym o celach, zakresie, sposobie i podstawie przetwarzania oraz uzyskania kopii tych Danych osobowych,

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w zakresie, w którym podstawą przetwarzania Danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

d) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia Danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

f) prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych narusza RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11.2. W celu realizacja praw, o których mowa powyżej, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na dane wskazane w pkt 1.a. Polityki.

 

12. Pliki cookies:

12.1. W ograniczonym zakresie informacje o Użytkownikach mogą być zbierane przez Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, laptop, telefon, tablet) za pośrednictwem Plików cookies. Nadto aktywność Użytkownika w Serwisie rejestrowana jest w logach systemowych (programie komputerowym zapisującym chronologicznie zdarzenia, jakie zaszły w systemie informatycznym, za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi).

12.2. Informacje zebrane przez Administratora za pośrednictwem logów systemowych i Plików cookies nie stanowią Danych osobowych – nie pozwalają Administratorowi wespół z innymi informacjami posiadającymi przez Administratora zidentyfikować Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane głównie do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, ale służą także do celów technicznych, administracyjnych, w celach zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym Administratora, jak również w celach analitycznych i statystycznych.

12.3. Serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe do portali społecznościowych Facebook, LinkedIn i YouTube, a korzystanie z nich przez Użytkowników może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych Plików cookies dostawców tych usług. Z politykami cookies poszczególnych dostawców można zapoznać się pod linkami: Facebook, LinkedIn i YouTube.

12.4. Administrator korzysta w Serwisie z następujących Plików cookies wskazanych w poniższej tabeli. Niektóre Pliki cookies są niezbędne ze względów technicznych i pozostają zawsze aktywne w Serwisie. Pozostałe Pliki cookies wykorzystywane w celach wydajnościowych, analitycznych i statystycznych są dobrowolne, a na ich pozyskiwanie, przechowywanie i korzystanie niezbędna jest zgoda Użytkownika udzielana na rzecz Administratora i Partnerów (podmiotów trzecich innych niż Administrator) w sposób wyraźny za pośrednictwem Serwisu:

 

Nazwa

Plików cookies

Domena

Opis

Czas przechowywania

Pliki cookies Administratora/podmiotów trzecich

_wavert_rjy178

losa.tech

Niezbędne do działania Serwisu.     

sesja Serwisu

Pliki cookies Administratora

_waverb_rjy178

losa.tech

Niezbędne do działania Serwisu.

30 minut

Pliki cookies Administratora

ww_worker

losa.tech

Niezbędne do działania Serwisu.

sesja Serwisu

Pliki cookies Administratora

_wavera_rjy178

losa.tech

Niezbędne do działania Serwisu.

     2 lata

Pliki cookies Administratora

cookies-accepted

losa.tech

Niezbędne do działania Serwisu.

Nazwa Plików cookies zapisywanych na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Plik cookies przechowuje informację, czy Użytkownik już widział komunikat wyświetlany w Serwisie dotyczący polityki Plików cookies.

     1 rok

Pliki cookies Administratora

JSESSIONID

losa.tech

Niezbędne do działania Serwisu.

 

Ten Plik cookies identyfikuje Użytkownika jako odwiedzającego pomiędzy różnymi stronami i zapamiętuje specyficzne cechy i ustawienia odnośnie wyświetlanych teaserów i tym podobnych. Po opuszczeniu Serwisu ten Plik cookies jest automatycznie kasowany.

sesja Serwisu

Pliki cookies Administratora

cache-with-varnish     

losa.tech

Wydajnościowe.

 

Pliki cookies umożliwiają szybsze ładowanie Serwisu i pomagają zmniejszyć obciążenie serwera, aby wytrzymać duży ruch.

sesja Serwisu     

Pliki cookies Administratora

_ga

 

losa.tech

Statystyki.

 

Statystyczne Pliki cookies służące do rozróżniania Użytkowników.

2 lata

 

Pliki cookies

 Google – Google Analytics

_ga_QEL47Z893S

losa.tech

Statystyki.

 

Statystyczne Pliki cookies służące do rozróżniania Użytkowników.

     2 lata

Pliki cookies

 Google – Google Analytics

_gid

losa.tech

Statystyki.

 

Te Pliki cookies są instalowane przez Google w ramach Google Analytics i służą do przechowywania informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu i pomagają w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa Serwis. Zebrane dane, w tym liczba Użytkowników, źródło, z którego przyszli i odwiedzane strony w formie anonimowej.

1 dzień

Pliki cookies

 Google – Google Analytics

_gat_gtag_UA_45772854_2

losa.tech

Statystyki.

 

Pliki cookies służące do ograniczania liczby żądań, umieszczane na urządzeniu, aby umożliwić Administratorowi korzystanie z usługi Google Analytics. Te Pliki cookies służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Administrator używa tych informacji do tworzenia raportów i ulepszania Serwisu.

1 minuta

Pliki cookies podmiotu trzeciego – Google

 

12.5. Serwis korzysta z mechanizmów analizy usług sieciowych Google poprzez Google Analytics, które używają Plików cookies umożliwiających analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez Pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

12.6. Administrator aktywował w Serwisie funkcję anonimizacji adresu IP, co oznacza, iż podczas korzystania z Serwisu Google skraca adres IP Użytkownika państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw należących do EOG przed wysłaniem do USA. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP Użytkownika jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na wniosek Administratora Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu w Serwisie, przygotowywania zanonimizowanych raportów dotyczących korzystania z Serwisu i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP Użytkownika przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany i łączony z innymi danymi Google. Informacje, do których ma dostęp Administrator za pośrednictwem Google Analytics są zanonimizowane.

12.7. Polityka reguluje przetwarzanie danych i informacji związanych z korzystaniem z własnych Plików cookies. W celu dokładniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem Google Analytics, także w kontekście zbieranych przez Google Plików cookies i ewentualnie Danych osobowych należy sięgnąć do polityki prywatności Google i informacji wyjaśniających mechanizm Google Analytics.

12.8. Użytkownik może wyłączyć przekazywanie danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu może zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcja podaną pod tym adresem.

12.9. Nadto Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia klienta za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies (niektóre przeglądarki internetowe dopuszczają domyślnie przechowywanie Plików cookies) lub informować o każdorazowym zamieszczeniu Plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

12.10. Szczegółowe informacje dotyczące ustawienia zasad wykorzystywania Plików cookies przez przeglądarkę są dostępne pod następującymi adresami www: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

12.11. Administrator wskazuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie lub nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych z nich.

12.12. Po więcej informacji na temat Plików cookies Administrator odsyła do sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

13. Postanowienia końcowe:

13.1. Polityka podlega bieżącej aktualizacji i weryfikacji przez Administratora.

13.2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 01.08.2022 roku.

 

 

  

 

 

Polityka prywatności LOSA Sp. z o.o.