\n" }];

1. Definicje:  

1.1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.2. Usługodawca – LOSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełzowie, Bełzów 21, 28-350 Skalbmierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy  pod numerem KRS: 0000909452, REGON: 389329566, NIP: 9462707804, e-mail: info@losa.tech, nr telefonu: +48 606 153 759;

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://losa.tech/  mający charakter informacyjny, m.in. w zakresie przedstawienia działalności gospodarczej i przedsięwzięć biznesowych Usługodawcy;

1.5. Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług w Serwisie, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach opisanych w Regulaminie;

1.6. Usługi – usługi  świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Regulaminem;

1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku Usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

 

2. Informacje ogólne:

2.1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie.

2.2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy, także w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. W szczególności Użytkownicy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin z Serwisu jako plik w formacie pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

2.3. Administratorem i właścicielem Serwisu, uprawnionym do dysponowania zawartymi w Serwisie treściami i zasobami jest Usługodawca.

 

3. Podstawowe zasady i warunki korzystania z Serwisu:

3.1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu Usługi polegające na dostępie do treści zawartych w Serwisie.

3.2. Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą wejścia do Serwisu, przez który rozumie się skuteczne wywołanie przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu.

3.3. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się, rozumie i akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

3.4. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne, ale wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystania z usługi transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.

3.5. Serwis jest ogólnodostępny dla każdego, ale warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie przez system teleinformatyczny, którego używa Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5, JavaScript oraz format PDF,

b) włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies oraz javascript; szerzej o plikach cookies w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie,

c) rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1280x800 pikseli.

3.6. Korzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek chronionej zawartości dostępnej za pośrednictwem Serwisu.

3.7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, w szczególności praw autorskich i praw wyłącznych przysługujących Usługodawcy lub innym podmiotom czy osobom.

3.8. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na działanie Serwisu lub utratę dobrego imienia Usługodawcy bądź powstanie po jego stronie szkody, w tym zabroniona jest ingerencja w zawartość Serwisu, jak również używanie treści Serwisu (prawnie chronionych lub niechronionych prawem) na użytek komercyjny.

 

4. Rozwiązanie Umowy:

4.1. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

4.2. Użytkownik może także w dowolnym czasie rozwiązać każdą Umowę opisaną w Regulaminie, w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny poprzez kontakt pisemny lub elektroniczny z Usługodawcą pod danymi wskazanymi w pkt 1.2 Regulaminu.

4.3. Nadto Użytkownik będący Konsumentem w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie, przy czym zalecanym sposobem jest kontakt w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na adres: info@losa.tech.

4.4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu prześle mu potwierdzenie jego otrzymania. W razie odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą.

 

5. Odpowiedzialność. Reklamacje: 

5.1. Usługodawca ma obowiązek świadczenia Usług w sposób wolny od wad.

5.2. Usługodawca prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu i Usług, nie gwarantuje jednakże bezbłędnego działania wszystkich jego funkcjonalności.

5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne systemów teleinformatycznych, z których korzysta Użytkowników, a które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu i Usług. Postanowienie to dotyczy także działania operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Użytkownik.

5.4. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą poprawności działania Serwisu, w tym świadczonych Usług elektronicznie na adres e-mail: info@losa.tech lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt 1.2 Regulaminu.

5.5. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich złożenia w formie odpowiedzi elektronicznej poprzez wiadomość e-mail lub pisemnej na dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5.5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość korzystania z alternatywnych, pozasądowych, w tym elektronicznych sposobów rozwiązywania sporów z Usługodawcą.  Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówhttps://polubowne.uokik.gov.pl/. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać  w tym celu z unijnej platformy elektronicznej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

6. Ochrona danych osobowych:

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

6.2. Warunki, zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu określa Polityka prywatności dostępna w Serwisie.

 

7. Prawa na dobrach niematerialnych:

7.1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę, w szczególności nazwa domeny, znaki usługowe, nazwy handlowe (ParkSpaceECO i LOSA), znaki towarowe, materiały graficzne, oprogramowanie, elementy Serwisu jak m.in. układ graficzny oraz interfejs przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy, w tym zwłaszcza lecz nie tylko majątkowe i osobiste prawa autorskie, prawa wyłączne czy inne prawa na dobrach niematerialnych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. zasobu nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w celu prawidłowego korzystania z Serwisu. Wykorzystywanie tego zasobu w innym zakresie (w tym w szczególności komercyjnie) jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez Usługodawcę lub inny uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

7.2. Użytkownik nie ma prawa do badania i testowania, wyodrębnienia, dekompilacji i modyfikacji Serwisu, jego zawartości lub jego części składowych, publikacji lub innego udostępniania Serwisu lub jego zawartości oraz korzystania z Serwisu niezgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

7.3. Naruszenie zasad korzystania z Serwisu i jego zawartości stanowi podstawę do rozwiązania przez Usługodawcę Umowy w trybie natychmiastowym, a Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń wobec Użytkownika, w tym zwłaszcza w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej.

 

8. Postanowienia końcowe:

8.1. W każdym miejscu Regulaminu, w którym mowa jest o Użytkowniku będącym Konsumentem, należy rozumieć także Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Użytkownika działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W szczególności do Użytkownika opisanego w niniejszym punkcie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i odstąpienia od Umowy.

8.2. Wszelkie wątpliwości wynikające z rozumienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi praw konsumentów.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.4. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

8.5. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu bez uzgodnienia z Użytkownikiem w przypadku uzasadnionych przyczyn, przez które rozumie się w szczególności: zmiany przepisów prawa, prawomocne orzeczenia sądów lub decyzje administracyjne, czy też wytyczne, zalecenia, instrukcje lub inne dokumenty o charakterze niewiążącym wydawane przez organy administracji publicznej, jeżeli mają wpływ na treść Regulaminu oraz zmiany podyktowane kwestiami technicznymi związanymi z działaniem Serwisu, w tym zmiany usług lub funkcjonalności Serwisu. Zmiany nie mogą naruszać praw Użytkowników wynikających z Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.

 8.6. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników za pomocą Serwisu poprzez publikację tekstu zmienionego Regulaminu ze wskazaniem zmienionych postanowień oraz planowaną datą wejścia w życie zmian, a Użytkownicy będą związani nowym brzmieniem Regulaminu, o ile nie wypowiedzą Umowy przed tym terminem. Do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy.

8.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2023 r.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Formularz ten należy wypełnić i dostarczyć tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy.

 

Dane Usługodawcy:

Nazwa: LOSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełzowie

Adres pocztowy: Bełzów 21, 28-350 Skalbmierz

e-mail: info@losa.tech

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy w ramach Usługi:

Data zawarcia Umowy:

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów):

Adres Konsumenta(-ów):

Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin serwisu internetowego